Editovat

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

GDPR - General Data Protection Regulation
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
Hlavním smyslem uvedeného předpisu je vyšší harmonizace úpravy ochrany osobních údajů a posílení práv subjektů údajů, a tedy i kvalitnější kontrola nakládání s osobními daty
V souladu s tímto principem pracuje škola podle nově nastavených pravidel ochrany osobních údajů v listinné i elektronické podobě.

Co je osobní údaj?
veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 zastává roli správce osobních údajů
Kontaktní údaje správce:
Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100
doručovací adresa: Teplého 2 100, Pardubice 530 02
adresa datové schránky: 6skkshh
telefon: +420 466310201

Jako správce osobních údajů zpracovává údaje dětí především v níže uvedených případech:
• přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,
• rozhodnutí ve správním řízení – přijetí a ukončení vzdělávání v MŠ
• povinné dokumentace školy (školní matrika, dokumentace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, evidence úrazů dětí),
• agendy kroužků a nadstandartních aktivit MŠ (evidence dětí, fotodokumentace)
• poskytování poradenských služeb v MŠ (logoped, psycholog, zrakový screening),
• podkladů k vyúčtování (jízdné a vstupné dětí, přihlášky do soutěží, projektová dokumentace),
• zajištění zdraví a bezpečnosti (lékařské povolení k účasti na akci, plaveckém nebo lyžařském výcviku, bruslení, tančení, prohlášení o bezinfekčnosti),
• udělení souhlasu zákonnými zástupci (k účasti na školní akci nebo výletu, ke zveřejnění jména v rámci prezentace akce na webových stránkách, v tisku apod., k pořizování fotografií z akcí nebo výletů),
• podání žádosti zákonnými zástupci (k uvolnění z MŠ, zdravotní omezení),
• zajištění školního stravování (evidence strávníků, lékařské zprávy - diety a alergie),
• plnění výchovně vzdělávacích záměrů (organizace a potřeby výuky - např. omluvné listy a sešity.),
• prezentace a propagace školy (webové stránky, prezentace dětských prací, fotogalerie školy, kronika, propagační materiály školy),


Právní důvody školy pro zpracování osobních údajů?
Existují tyto důvody:
• Plnění smlouvy (např. plán pedagogické podpory)
• Plnění právní povinnosti (např. školní matrika)
• Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (např. kontaktní údaje rodičů)
• Oprávněný zájem správce či třetí strany (např. kamerový systém)
• Ochrana životně důležitých zájmů (vážný úraz dítěte)
• Souhlas subjektu údajů pro jeden či více konkrétních účelů

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

zprávy na doručovací adresu správce,
zprávou do datové schránky správce,
osobně správci na jeho doručovací adrese v provozní době: 8.00 – 16.00 hodin v pracovní den
e-mailem na: mstepleho@gmail.com
Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Kdo je pověřencem?

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100, jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů:
Kontaktní údaje pověřence

titul, jméno, příjmení: Ing. Marek Jakubský
e-mailová adresa: marek.jakubsky@csystem.cz
telefon: 602 788 776

Co poskytuje?

• informace a poradenství správci či zpracovateli, včetně zaměstnanců, kteří se na zpracování podílejí
• Monitoruje soulad zpracování osobních údajů s GDPR
• Spolupracuje na tvorbě Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
• Spolupracuje s dozorových úřadem (ÚOOÚ)
• Působí jako kontaktní místo pro dozorový úřad
• Obrací se na něj subjekty údajů, zákonný zástupce subjektů údaje (žáka)
• Je vázán mlčenlivostí a důvěrností

V Pardubicích, 24. 5. 2018
Bc. Dana Předotová, ředitelka školy

Podmínky použití

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. MŠ Kamarád veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá MŠ Kamarád s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti