Editovat

Stravování:

Telefonické omluvy dětí do 8:00 hod. paní Vladislavě Ouřecké            

tel.: 466 310 201, mobil: 733 322 489


Aktální informace:

1.10.2021 - Aktualizované informace školní jídelny - zvýšení platby za stravné s platností od 1.11.2021

Hradí se zálohově - bezhotovostně na účet MŠ vedený v KB Pardubice, č.ú.: 21231561/0100. Variabilní symbol má každé dítě přiděleno. Děti se mohou stravovat celodenně nebo polodenně. Vyúčtování přeplatků stravného se provádí 2x ročně (k 30.6. a k 31.12.).
 


Ceník služeb:

Školné 336,-Kč/měsíc  
Stravovné: Děti do 6 let Děti 7 let
Celodenní    
svačina 10Kč 10Kč
oběd 25Kč 27Kč
svačina 10Kč 10Kč
Celkem (1 den) 45Kč 47Kč
měsíčně 900Kč 940Kč
     
Polodenní:    
svačina 10Kč 10Kč
oběd 25Kč 27Kč
Celkem (1 den) 35Kč 37Kč

10.12.2014 - Informace o alergenech v potravinách

V souvislosti s novelou zákona je od 13. 12. 2014 legislativně stanoveno označování alergenů v souladu s potravinovým právem.

S ohledem na chystanou legislativní změnu jídelna MŠ Kamarád začne informovat rodiče o alergenech od 13.12. 2014 na jídelních lístcích. Alergeny budou označeny číselně. U jídelního lístku bude vyvěšen seznam předepsaných alergenů. 

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní  složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů

Odvolání na legislativu:  
EU – 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21
ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků,  § 8 odstavec 10.      
  
Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

Vedoucí školní jídelny

ANCHOR_TOP_TITLE